Posts Tagged ‘อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ’

อาชีพที่จะมาแรงใน 5 ปีข้างหน้ามีอะไรบ้าง

Sunday, August 18th, 2019

อาชีพที่จะมาแรงใน 5 ปีข้างหน้ามีอะไรบ้าง

ปัจจุบันเราอยู่ในยุค 5G ที่มีการใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ เพื่อการทำงานอย่างหลากหลายด้าน ซึ่งส่งผลต่อแนวโน้มอาชีพที่จะมาแรง หรือมีอัตราการจ้างงานสูงในอนาคต เป็นที่ต้องการของตลาดจำนวนมาก

บทความนี้ เราจึงได้รวบรวมอาชีพที่น่าสนใจและจะมาแรงในอีก 5 ปีนี้ เพื่อให้ทุกท่านได้เตรียมตัวเสริมความรู้และฝึกฝนทักษะ เพื่อให้มีโอกาสในการได้ทำงานมากยิ่งขึ้น ดังนี้

1. อาชีพเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล

เนื่องจากเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมที่เป็น Big Data มีข้อมูลจากทั่วโลกรวมอยู่ในฐานข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งสำคัญต่อการวางแผนกิจการ ธุรกิจต่าง ๆ เช่น การตลาด การโฆษณา การวางยุทธศาสตร์เพื่อการลงทุน งานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงในอนาคต ซึ่งหากมีความรู้ทางด้านของคณิตศาสตร์และความรอบรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ก็จะยิ่งทำให้มีโอกาสเติบโตได้อย่างมาก

2. นักจิตวิทยา

เนื่องจากมีการศึกษาพบว่า ผู้คนในปัจจุบันมีความเครียดสูงจากการทำงานและปัญหาในชีวิตครอบครัว จึงต้องการที่ปรึกษาที่มีความรู้เฉพาะด้าน นักจิตวิทยาจึงเป็นอาชีพที่เป็นที่ต้องการของท้องตลาด ทั้งนี้มีแนวโน้มว่า จะมีผู้ต้องการคำปรึกษาตั้งแต่วัยเรียน จนถึงผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบันเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว

3. นักวิจัย

ประเทศไทยต้องการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมอย่างมาก จึงมีหน่วยงานจำนวนมากพร้อมสนับสนุนให้ทุนวิจัย เพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์ต่อประเทศ นักวิจัยจึงเป็นสาขาอาชีพที่ขาดแคลนในอนาคต ผู้ที่สนใจการทำงานในห้องทดลองวิทยาศาสตร์หรือการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ มีแนวโน้มที่จะได้รับอัตราเงินเดือนที่สูงมากกว่าอาชีพอื่น ๆ

4. นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เป็นสาขาอาชีพที่ตอบโจทย์การทำงานในยุค 5G อย่างมาก ทุกองค์กรต่างต้องการบุคลากรที่สามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับการใช้งานที่ทันสมัย มีความเสถียรและความปลอดภัยในการรักษาความลับของหน่วยงานสูง ไม่ว่า ธนาคาร รัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่หน่วยงานราชการ ก็มีตำแหน่งงานว่างรอผู้มีความสามารถด้านนี้เสมอ

5. อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ

เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ต้องการให้เป็นช่วงวัยที่สุขภาพทรุดโทรมและต้องการผู้ดูแลตลอดเวลา ผู้ที่มีความรู้ตามหลักการแพทย์และมีจิตใจที่รักในงานบริการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ เช่น พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ดูแลผู้ป่วยในศูนย์สุขภาพ ฯลฯ จะเป็นที่ต้องการในอนาคตอย่างมาก

ทั้ง 5 กลุ่มอาชีพที่กล่าวมา เป็นงานที่กำลังได้รับความนิยมในอนาคตอันใกล้นี้ โดยมาจากไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไป ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคม ผู้ที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต จึงควรเตรียมความพร้อมเสียแต่วันนี้ จะได้มีโอกาสที่จะเติบโตในหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้น

รวบรวมอาชีพที่น่าสนใจและจะมาแรงในอีก 5 ปี